Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

strawberry-fields
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost viamadamebutterfly madamebutterfly
strawberry-fields
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapatrzpodnogi patrzpodnogi
strawberry-fields
strawberry-fields
9967 f243
Reposted frommiststueck miststueck vianoisetales noisetales

April 22 2017

strawberry-fields
strawberry-fields
2114 9fc3
Reposted fromiamstrong iamstrong viabuffyrulez buffyrulez
strawberry-fields
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viasilence89 silence89
6491 2af2 500

yuuripean:

chickenfluffbutts:

some-things-stay-sweet-forever:

fucking owned. demolished.

a game i can never win

@tiniest-jo
strawberry-fields
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakotfica kotfica

April 19 2017

5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viav2px v2px
5180 89ba 500

culturenlifestyle:

Scottish fold kitty called Hana from Japans has garnered over 250k followers on Instagram with her adorable big eyes.

Keep reading

Reposted fromgreggles greggles viav2px v2px
strawberry-fields
Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś.
— Aneta Gulbicka
Reposted fromcytaty cytaty viaitmakesmecalm itmakesmecalm
strawberry-fields
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viaZerthin Zerthin
strawberry-fields
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
strawberry-fields

Nie było komunikatów meteorologicznych ostrzegających przed trzęsieniem ziemi w mojej głowie i w moim sercu.
Co więcej, zanim poznałem ciebie wydawało mi się, że to nie są obszary tektoniczne.

- Piotr Adamczyk

strawberry-fields
7586 ae6c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

April 14 2017

strawberry-fields
2795 ab40
Reposted fromdaelmo daelmo viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl