Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

9078 f33a
Reposted frompengin pengin viasoadysta soadysta
strawberry-fields
strawberry-fields
1479 ce66
strawberry-fields
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamissyseepy missyseepy
strawberry-fields
9628 2fcf
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaovtza ovtza
strawberry-fields
6114 6801
Reposted fromaunds aunds vianeoraider neoraider
7303 554e
Young Colin Firth.
strawberry-fields
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaRudeGirl RudeGirl
strawberry-fields
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
strawberry-fields
O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki.
— Andrzej Sapkowski – Ostatnie życzenie
strawberry-fields
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaanuszka anuszka
strawberry-fields
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaanuszka anuszka
strawberry-fields
7869 628d
Reposted fromtfu tfu viaanuszka anuszka
strawberry-fields
2093 c0bf 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaanuszka anuszka
strawberry-fields
Reposted frommadn madn viaanuszka anuszka

February 04 2015

strawberry-fields
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakuszii kuszii
strawberry-fields
4155 5c3e
Reposted fromkaiee kaiee viaGabreiila Gabreiila
strawberry-fields
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viapomoor pomoor
strawberry-fields
0565 50c3 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viafreeway freeway
strawberry-fields
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl